无忧无虑中学语文网

首页 | 试卷下载 | 课件下载 | 教案教学 | 教学素材 | 作文中心 | 备课 | 中考 | 高考 | 学习频道 | 教师频道 | 课外读物 | 会员区 | 手机版


  您的位置试卷下载 >>九年级上(初三上) >>课文练习 >>
《出师表》同步训练
作者:   上传者:admin  日期:06-09-19


出师表·同步训练

 

1.给加粗的字注音。

1)中道崩       2)漏(   

3)阵和睦(       4)以彰其   

5)罚臧       6)以陛下(   

7)竭驽钝(       8)自枉屈(   

9)咨善道(       10)夜忧叹(   

2.解释下列句中加粗的词。

1)以先帝遗德(           2)引喻失   

3)以陛下(               4)悉以之(   

5)自枉屈(               6)斟酌益(   

7)咨善道(               8)以其咎(   

9)先帝不以臣卑鄙                                        10)遂许先帝以驱驰   

3.翻译下列句子。

1)诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

___________________________________________________________

2)陟罚臧否,不宜异同。

___________________________________________________________

3)宜付有司论其刑赏。

___________________________________________________________

4)必能裨补阙漏,有所广益。

___________________________________________________________

5)先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈。

___________________________________________________________

6)苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

___________________________________________________________

(一)课内阅读

阅读下列文字,回答文后问题。

 

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

 

4.文中“先帝”指________,“陛下”指________,“天下三分”指天下分裂为________、________、________、三国。

5.请概括第一段文字的内容要点。

___________________________________________________________

6.诸葛亮向后主提出了哪几条建议?请用原文回答。

___________________________________________________________

7.请分析文中画线句子表达了作者怎样的思想感情?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________

8.作者在《出师表》中写到了自己所受到的“先帝之殊遇”,把相关的文字默写出来。

___________________________________________________________

9.以上文字中,有些词语已经成为经常使用的成语,请写出两例。

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________

 

(二)课外阅读

阅读下列文字,回答文后问题。

 

预浩造塔

 

开宝寺塔在京师诸塔中最高,而制度甚精,都料匠预浩所造也。塔初成,望之不正而势倾西北。人怪而问之,浩曰:“京师地平无山,而多西北风,吹之不百年,当正也。”其用心之精盖如此。国朝以来木工,一人而已。至今木工皆以预都料为法。有《木经》三卷行于世。世传浩惟一女,年十余岁。每卧则交手于胸为结构状,如此逾年,撰成《木经》三卷,今行于世者是也。

 

10.这篇短文记叙了什么内容?

___________________________________________________________

11.“人怪而问之”中的“怪”在文中起了什么作用?

___________________________________________________________

12.“每卧则交手于胸为结构状”这个细节说明了什么?

___________________________________________________________

13.找出文中表明预浩对当时产生很大影响的句子。

___________________________________________________________

参考答案

1.(1)cú (2)bìquē3)háng4)jiù5)zhì pǐ6)wèi7)shù8)wěi9)zōu10)sù  2.(1)发扬光大(2)适宜、恰当(3)给予(4)询问(5)辱,这里有降低身份的意思(6)减少(7)询问(8)表明、显扬(9)身份低微,见识短浅(10)奔走效劳3.(1)实在应该广泛地听取别人的意见,来发扬光大先帝遗留下来的美德。(2)奖惩功过、好坏,不应该因在宫中或在府中而异。(3)应该交给主管的官,判定他们受罚或受赏。(4)一定能够弥补缺点和疏漏之处,增益收效。(5)先帝不因我身份低微,见识短浅,而委屈降低了自己的身份。(6)在乱世间只求保全性命,并不希求获得显达的诸侯之名。

 

4.刘备  刘禅        5.分析蜀国当前形势,指出有利条件和不利条件,提出“开张圣听”的建议。6.开张圣听;陟罚减否,不宜异同;亲贤臣,远小人。7.这句话表达了作者希望刘禅亲贤的恳切感情。作者把亲贤和“汉室之隆”联系在一起,是意味深长的,因为能亲贤才能纳谏,能亲贤才能远小人,这样才能贯彻执行正确的政策,使国家兴旺发达起来。8.“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”,“临崩寄臣以大事”。9.妄自菲薄、作奸犯科。10.都料匠预浩高超的建筑艺术。11.引出预浩的一番解释,显示出预浩建筑思想的高明。12.说明预浩在建筑方面的成就不是天赋的,偶然的,而是他平素持之以恒地潜心钻研的结果。13.“国朝以来木工,一人而已。至今木工皆以预都料为法。有《木经》三卷行于世。” * 本站是所有资料仅供教学之用。本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有,如有问题,请及时联系我们。
* 本站所有的数据都是本地下载,不可能出现不能下载,下载不成功时,请一直重试下载,如果一直不成功,可能是本站出了故障,隔个几分种后再次重新下载,详细请参考下载说明!
 交互区
上传资料 资料求助
 站内搜索

关键字   

 栏目推荐
在线新华字典  在线成语词典
古诗词大全    中国四大名著
文言文翻译   入团志愿书
中考历届试卷  高考历届试卷
初中阅读练习  高中阅读练习
 相关资料
《出师表》2011年中考试题(2篇)
《出师表》《隆中对》中考试题汇编(2004-2008年)
《出师表》中考试题集锦(2008-2010年)
《出师表》中考试题汇编(2008-2009年)
《出师表》中考试题汇编(03-05年)
《陈涉世家》《出师表》《唐睢不辱使命》中考文言知识及检测练习
《出师表》《郗超与谢玄不善》比较阅读练习及答案
《出师表》检测题
《出师表》练习4
《出师表》练习3
《出师表》字词句练习
《出师表》测试题2
《出师表》练习合集
《出师表》复习题
《隆中对》《出师表》总复习
《出师表》课后小测卷
《出师表》导学练习
《出师表》练习2
《出师表》课堂检测题
《出师表》练习题2
《出师表》练习题
《出师表》课后题及答案
中考文言文专题复习之《出师表》试卷汇编
《出师表》一文练习
《出师表》练习
《出师表》09年中考试卷汇编
《出师表》测试题
《出师表》中考文言文专题复习
《陈涉世家》《出师表》学业水平测试练习
《隆中对》与《出师表》比较阅读练习
《出师表》复习训练题
《出师表》基础训练
《出师表》综合能力测试题
《出师表》同步练习
《出师表》自学评估
《出师表》阅读作业练习(2篇)
《出师表》复习学案作业
中北附中九年级下《愚公移山》《出师表》基础测试
《出师表》中考试卷合集(5篇)
鱼我所欲也 隆中对 出师表 墨池记 诗词五首单元测试题
《出师表》《隆中对》比较阅读
《出师表》阅读练习及答案(五)
《出师表》阅读练习及答案(四)
《隆中对》《出师表》阅读练习及答案(二)
《出师表》阅读练习及答案(三)


   版权所有 无忧无虑中学语文网 Email:zmjfy@yeah.net  浙ICP备05019169号